top of page

กล่องแสนศุข (Glongsaensuk)

ชื่อร้าน กล่องแสนศุข The Amatatian Resterland

ที่ตั้ง 168 ม.6 ถ. ศุขประยูร ตำบล มาบโป่ง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160

เวลาทำการ เปิด 11.00-21.00 น. Facebook https://www.facebook.com/glongsaensuk/

โทรศัพท์ 086 326 2416

ประเภทร้านอาหาร Casual Dinning
Comments


bottom of page